Jandarma 7500 kontratlı uzman erbaş alacak! İşte müracaat koşulları..

Jandarma Genel Komutanlığı farklı branşlarda kontratlı uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.Jandarma Genel Komutanlığı 7500 uzman erbaş alımı koşullarını Resmi Gazete’de yayınladığı ilanla duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplamda 7500 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

Jandarma kontratlı uzman erbaş alımı müracaatları 12 Eylül  26 Eylül tarihleri ortasında yapılacak.

Başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,b. 2023 yılı Kontratlı Uzman Erbaş teminine yönelik müracaat yapacak;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile müracaat yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar müracaat yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ilişkin KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

(2) Mesleksel nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSSpuanı aranmayacak olup, müracaat kılavuzunda belirtilen temellere nazaran imtihanlara çağrılacaktır.

(3) Müracaat yapacak adaylar tahsil düzeylerine nazaran TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına nazaran müracaat yapılan yılın Ocak ayının birinci günü (01 Ocak 2022) prestijiyle yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma koşulu aranmamaktadır. Lakin, askerlik hizmetini yapmaktaiken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak vazife yapanlardan müracaat edenlerdahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik evrakından seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhisedilmemiş olmak, e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin birinci günü (12 Eylül2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla mühlet geçmemiş olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasından terhis olmak.),

f. Kontratlı erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl misyon yapmış, müteakip mukavele süreleriiçerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi prestiji ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2003 (dahil) – 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri ortasında doğanlar] (Adaylar gelirken birinci sözleşmetarihi, kontrat bitiş tarihi ve yeni mukavele tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

g. Seçme imtihanlarını muvaffakiyet ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı veS.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesikapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen temeller çerçevesinde (Komando Sıhhat YetenekleriniKarşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sıhhat heyeti raporu almış olmak (Ek: ResmîGazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm uzunluğunda olmak şartıyla, kilosu müracaat kılavuzdaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen kıymetler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, yük ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

h. Sıhhat yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangibir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamışolmak, (Bu konuda yanlış yahut eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların süreçleri teminfaaliyetinin hangi basamağında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

ı. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzmanjandarma yahut uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

j. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geribırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalar ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri natürel mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut onur ve haysiyeti kırıcı hatalar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatleri ile askerlik hizmetisırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan kabahatlerinden ötürü veya 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci unsurunda yazılı hatalardan mahkûm olmamak,

k. Taksirli kabahatler hariç olmak üzere öbür cürümlerden otuz (30) günden daha fazla sürelihürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

l. Taksirli cürümler nedeniyle altı (6) ay yahut daha fazla müddet ile hürriyeti bağlayıcı bircezaya mahkûm olmamak,

m. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren yahut askerliğinşeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak aksiyonlarda bulunanlar ile tavır ve davranışları ile yasadışısiyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

n. Beden yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüskafesi ve omurgasında biçim bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, bedeninin daimi açıkyerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,vücudunun rastgele bir yerinde kendine ziyan verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

o. Lisanında pelteklik, tutukluk ve kekemelik üzere konuşma özrü bulunmamak,

ö. Üstteki koşullara ek olarak kontratlı uzman erbaş temini için başvurukılavuzunda belirtilen özel kuralları sağlamak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.